BAHROWAL PARVAR BHOG SHRI AKHAND PATH SAHIB JI., Brampton, Ontario, Canada

Bahrowal Parvar Bhog Shri Akhand Path Sahib Ji.

 

We invite everyone to join the Bahrowal parvar in holding a Shri Akand Paath Sahib in honour of Baba Tahli Sahib (village: Baharowal, (Near Banga) Disit Saheed Bhagat Singh Nagar Punjab, India). The Akhand Path will be held from Feb 22nd 2019 – Feb 24th 2019 at Glidden Gurudwara.

Contact info: Sam Basra (905 451 9777) & Paul Singh Bola (905-793-2652)